شرایط عمومی بیمه عمر پاسارگاد

0
1729

تعاریف:

بیمه‌گر: شرکت بیمه پاسارگاد است.
بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه‌نامه تعهد می‌کند.
بیمه‌شده: شخص حقیقی است که فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه و سن، وضع مزاجی و سلامتی او پایه محاسبه حق بیمه است.
استفاده‌کننده: شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌گذار قرارداد بیمه را به نفع او منعقد ساخته است.
موضوع بیمه: یکی از انواع بیمه‌های عمر است که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ذکرشده است.

ماده 1-حقوق ناشی از قرارداد:

این قرارداد بین شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس اظهارات کتبی بیمه‌گذار و بیمه‌شده در برگ پیشنهاد و پیوست‌های احتمالی که جزء لاینفک بیمه‌نامه است و این شرایط عمومی تنظیم گردیده و مورد توفق طرفین است.
گزارش پزشکان معاینه کننده و مدارک ضمیمه این گزارش‌ها نیز بر اساس این قرارداد است.
درصورتی‌که بیمه‌شده و بیمه‌گذار شخص واحدی نباشد رضایت کتبی بیمه‌شده و هم‌چنین در مورد بیمه‌شده‌ای که اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او ضروری است، در غیر این صورت بیمه‌نامه باطل است.

ماده 2-اعتبار قرارداد بیمه‌نامه و لازم‌الاجرا بودن مندرجات آن:

2-1- هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی بیمه‌شده که به‌وسیله معاینه پزشکی قابل‌تشخیص نیست و پزشک ناچار باشد به اظهارات بیمه‌شده اکتفا نماید، معلوم شود که بیمه‌شده از اظهار مطالبی به‌طور غیر عمد خودداری نموده و یا اظهارات نامبرده در این‌گونه موارد به‌صورت غیر عمد مطابق با واقعیت نبوده و این امر موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر کاسته باشد بیمه‌گر حق و اختیار دارد:

2-1-1- در صورت اثبات اظهارات خلاف واقع قبل از وقوع خطر قرارداد بیمه را فسخ و یا این‌که در صورت تمایل بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه اضافی، آن را ادامه دهد. در صورت فسخ قرارداد حق بیمه دریافتی بابت خطر فوت برای مدت‌زمان بین تاریخ شروع تا هنگام فسخ قرارداد به بیمه‌گر تعلق می‌گیرد و مازاد آن بعلاوه ذخیره ریاضی به بیمه‌گر مسترد خواهد شد.

2-1-2- در صورت اثبات اظهارات خلاف یا کتمان حقایق پس از وقوع خطر موضوع بیمه، تعهد بیمه‌گر به نسبت حق بیمه پرداختی و حق بیمه‌ای که بایستی در صورت اظهار خطر به‌صورت کامل و واقع پرداخت‌شده باشد کاهش می‌یابد.

2-1-3- چنانچه موارد خلاف اظهارشده از جانب بیمه‌گذار و یا بیمه‌شده از مواردی باشد که در صورت علم و اطلاع بیمه‌گر به آن از عقد قرارداد خودداری می‌نمود قرارداد باطل و نود در صد از حق بیمه‌هایی که از بیمه‌گذار دریافت گردیده به او مسترد می‌گردد.

2-2- چنانچه اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقایق از طرف بیمه‌گذار و یا بیمه‌شده عمدی باشد، بیمه‌نامه باطل و حق بیمه پرداخت‌شده قابل‌استرداد به بیمه‌گذار نخواهد بود.

2-3- آثار قانونی قرارداد، منوط به امضای آن از جانب بیمه‌گر و پرداخت اولین قسط حق بیمه از سوی بیمه‌گذار است مشروط بر این‌که تغییری در وضعیت سلامت بیمه‌شده به وجود نیامده باشد.

2-4- حدود مسئولیت و تعهدات طرفین و همچنین نحوه استفاده از مزایای در قرارداد تعیین و تعریف‌شده است. هرگونه تغییر در شرایط قرارداد به‌موجب اوراق الحاقی بوده و الحاقی صادره جزء لاینفک قرارداد بیمه تلقی خواهد شد.

2-5- چنانچه مطالب مندرج در قرارداد بیمه یا الحاقی‌های آن مورد موافقت بیمه‌گذار نباشد بیمه‌گذار اختیار دارد ظرف مدت سه هفته از تاریخ صدور تقاضای اصلاح آن را بنماید بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور مطالب مندرج در قرارداد موردقبول بیمه‌گذار تلقی خواهد شد.

2-6- درصورتی‌که شرایط جدیدی توسط بیمه‌گر به نفع بیمه‌گذاران وضع شود و بیمه گذاری تقاضای استفاده از آن را بنماید. بیمه‌گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه‌گذار، با صدور الحاقی، حق استفاده از آن شرایط را به بیمه‌گذار می‌دهد.

2-7- درصورتی‌که بیمه‌گذار ظرف مدت سی روز پس از صدور بیمه‌نامه نسبت به فسخ بیمه‌نامه اقدام نماید بیمه‌نامه فسخ و کلیه هزینه‌های معاینات و آزمایش‌های پزشکی به عهده وی خواهد بود.

2-8- این قرارداد جز در موارد اثبات تقلب موضوع‌بند (1-2) ماده 2 برای طرفین لازم‌الاجرا است.

ماده 3-پرداخت حق بیمه

3-1-حق بیمه به اقساط در اول هرسال بیمه‌ای باید پرداخت گردد.

3-2-حق بیمه سالانه بنا به تقاضای بیمه‌گذار ممکن است به اقساط شش‌ماهه، سه‌ماهه و ماهانه تقسیط شود.

3-3-در صورت فوت بیمه‌شده در اثناء یکی از سال‌های بیمه‌ای، اگر حق بیمه آن سال تماماً پرداخت‌نشده باشد بیمه‌گر باقیمانده حق بیمه آن سال را از سرمایه بیمه قابل پرداخت به استفاده‌کننده از بیمه‌نامه کسر خواهد کرد.

3-4-پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به صندوق شرکت و یا شعب آن و در مقابل قبض رسمی شرکت انجام‌شده باشد و یا به روش دیگری که بیمه‌گر تعیین کرده باشد صورت پذیرد.

3-5-اقساط حق بیمه در سررسید تعیین‌شده باید پرداخت گردد و حداکثر مهلت پرداخت هر قسط 30 روز از تاریخ سررسید آن قسط خواهد بود.

3-6-در صورت تأخیر بیش از 30 روز در پرداخت قسط حق بیمه، یا قسمتی از آن به یکی از دو حالت زیر عمل خواهد شد:

3-6-1-بیمه‌نامه‌هایی که حق بیمه آن کمتر از 6 ماه تمام‌پرداخت شده باشد خود به خود بدون هیچ تشریفاتی فسخ و حق بیمه پرداخت‌شده قابل‌استرداد نیست.

3-6-2-بیمه‌نامه‌هایی که لااقل حق بیمه 6 ماه تمام آن پرداخت‌شده باشد به بیمه‌ای با سرمایه کمتر به نام مخفف تبدیل می‌گردند و حق بیمه دیگری بابت این بیمه دریافت نمی‌شود.

ماده 4-برقراری مجدد بیمه‌نامه:

4-1- بیمه گذار در طول مدت اصلی بیمه‌نامه درصورت رضایت‌بخش بودن وضع مزاجی بیمه‌شده تکمیل فرم گواهی پزشکی بیمه عمر و تأمین آتیه و احراز سلامتی می‌تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه‌نامه فسخ ویامخفف شده را با شرایط ذیل بنماید:

4-1-1-از سررسید اولین قسط حق بیمه تأدیه نشده بیمه‌نامه مخفف شده بیش از سه سال نگذشته باشد.

4-1-2-از سررسید اولین قسط حق بیمه تأدیه نشده بیمه‌نامه فسخ‌شده بیش از یک سال نگذشته باشد.

4-1-3- به اقساط حق بیمه معوق جریمه تأخیر تعلق گرفته و در محاسبات ذخیره بیمه نامه منظور خواهد شد.

4-2- بیمه‌گر برای برقراری مجدد اعتبار بیمه‌نامه حق داردکه به هزینه بیمه‌گذار از بیمه‌شده معاینه پزشکی به عمل آورد.

تبصره: درصورتی‌که حق بیمه به‌صورت غیرمستقیم و به‌حساب بیمه پاسارگاد واریز گردد، بیمه نامه با رعایت بند 1-4 و 2-4 معتبر خوهد بود.

ماده 5-حقوق بیمه‌گذار در مورد اندوخته بیمه‌نامه

اندوخته‌ای که از این بیمه‌نامه نزد بیمه‌گر تشکیل می‌شود حقوقی برای بیمه‌گذار ایجاد می‌کند

5-1- ارزش بازخرید: بیمه‌گذار از ابتدای ماه هفتم سال اول بیمه‌ای می‌تواند بیمه خود را به بیمه‌گر واگذار و ارزش بازخرید بیمه‌نامه را بر طبق محاسبات بیمه‌گر، از او دریافت کند.

5-2- دریافت وام: بیمه‌گذار می‌تواند از محل اندوخته بیمه‌نامه خود، از بیمه‌گر وام دریافت کند. در این صورت تعهد بیمه‌گر تا میزان مبلغ وامی که به بیمه‌گذار داده یا تا میزان باقیمانده وام اگر به‌طور اقساطی بازپرداخت شود به‌اضافه سود مربوط به آن‌ها کاهش می‌یابد.

ماده 6-انتقال قرارداد بیمه:

6-1- بیمه‌گذار با جلب موافقت بیمه‌گر و شخص بیمه‌شده، اگر غیر بیمه‌گذار باشد می‌تواند قرارداد بیمه خود را به هریک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد درصورتی‌که بیمه‌گذار بیمه خود را به دیگری منتقل کند یا فوت شود و بیمه‌اش به ورثه‌اش منتقل گردد اگر کسی که بیمه به او انتقال داده‌شده یا ورثه متوفی کلیه تعهداتی را که بیمه‌گذار اصلی بابت آن بیمه در مقابل بیمه‌گر داشته مانند بیمه‌گذار اصلی اجرا نمایند بیمه به نفع انتقال گیرندگان به اعتبار خود باقی خواهد ماند و انتقال گیرندگان، بر طبق شرایط عمومی بیمه زندگی، حق فسخ بیمه را خواهد داشت.

6-2- انتقال‌دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است.

6-3- اگر انتقال گیرندگان، اعم از ورثه یا دیگران متعدد باشند هر یک از آنان، به‌طور تضامنی، مسئول پرداخت هر قسط سررسید شده است به‌طوری‌که اگر یکی از آنان سهم خود را از قسط حق بیمه سررسید شده پرداخت نکند هیچ‌یک از انتقال گیرندگان حق استفاده از مزایای قرارداد بیمه انتقال‌یافته نخواهد داشت.

ماده 7-خطرات متمم:

سه خطر مشروط زیر قابل الحاق به هرگونه بیمه زندگی می‌باشند که وجه آن‌ها در صورت فوت شخص بیمه‌شده در خلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت باید پرداخت شود مگر آنکه در شرایط خصوصی از شمول بیمه استثناء شده باشند.

7-1- خطر مسافرت هوائی: اگر بیمه‌شده به‌عنوان مسافر عادی به‌وسیله هواپیمای مسافری یا ایرباس در خطوط حمل‌ونقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به بیمه‌گر تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و اکروباسی و هر نوع تمرین پرواز هوائی بیمه نمی‌شود و در صورت وقوع فوت دراینگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه توسط بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

7-2- خطر جنگ: درصورتی‌که بیمه‌شده درنتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه‌گر فقط اندوخته ریاضی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه‌شده به‌عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود بیمه‌نامه از تاریخ تجهیز بیمه‌شده به بیمه معلق تبدیل می‌شود حتی اگر بیمه‌گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه‌شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. دراینصورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه‌گر فقط اندوخته ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه‌های اضافی دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.
بیمه‌نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا برگشت بیمه‌شده به حال عادی و یا در نظر گرفتن شرایط ماده 4 این قرارداد به حال اولیه اعاده داده خواهد شد.

7-3- عملیات پلیسی عملیات نظامی محسوب خواهد شد

ماده 8-خطراتی که جبران نمی‌شود:

8-1- درصورتی‌که بیمه‌شده خودکشی کند و یا در اثر سعی در خودکشی فوت نماید بر اساس شرایط زیر عمل می‌گردد:

8-1-1-هرگاه دو سال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه‌نامه که از طرف بیمه‌گر تعیین می‌شود به استفاده‌کننده پرداخت خواهد شد.

8-1-2-هرگاه دو سال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه پرداخت خواهد شد.

8-2- درصورتی‌که استفاده‌کننده یا یکی از استفاده‌کنندگان یا بیمه‌گذار سبب مرگ بیمه‌شده باشند دراینصورت فقط سهم سایر استفاده‌کنندگان و در صورت عدم وجود استفاده‌کننده دیگر به وراث قانونی بیمه‌شده پرداخت خواهد شد.

ماده 9-اختیار بیمه‌گذار در تغییر استفاده‌کننده:

9-1-بیمه‌گذار می‌تواند استفاده‌کننده از منافع بیمه زندگی را که در اختیار دارد با اخذ موافقت کتبی بیمه‌شده تغییر دهد مگر اینکه بیمه‌نامه را به دیگری انتقال داده و سند بیمه‌نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

9-2-بیمه‌گذار موظف است مراتب را کتباً با اعلام نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده‌کنندگان جدید به بیمه‌گر اطلاع دهد.

ماده 10-تاریخ امکان استفاده از سرمایه بیمه

10-1- امکان قانونی استفاده از سرمایه بیمه از تاریخ فوت بیمه‌شده یا از تاریخ پایان مدت بیمه شروع می‌شود ولی اگر بیمه‌گذار یا استفاده‌کننده معین‌شده از طرف او از بابت بیمه‌نامه مربوط از بیمه‌گر وجهی دریافت کرده یا معامله‌ای نموده باشد تعهدات بیمه‌گر به میزان وجهی که قبلاً پرداخت کرده تقلیل خواهد یافت.

10-2- سرمایه بیمه درصورتی‌که براثر فوت بیمه‌شده قابل پرداخت گردد متعلق به ورثه قانونی بیمه‌شده است مگر آنکه در بیمه‌نامه یا الحاقیه‌های آن استفاده‌کننده دیگری معین‌شده باشد که در آن صورت سرمایه بیمه به استفاده‌کننده معین‌شده تعلق می‌گیرد.

ماده 11-مدارک لازم برای پرداخت سرمایه بیمه:

سرمایه بیمه‌شده در مقابل رسیدی که دارای امضاء مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه ذیل به استفاده‌کننده پرداخت خواهد شد:
11-1-بیمه‌نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن

11-2- قبض رسید حق بیمه‌های پرداخت‌شده

علاوه بر مدارک فوق :
11-3- درصورتی‌که پرداخت سرمایه در صورت حیات بیمه‌شده باشد رونوشت کامل مصدق شناسنامه باید ارائه گردد.

11-4- درصورتی‌که پرداخت سرمایه بعد از فوت بیمه‌شده باشد باید کتباً با ذکر علت فوت در اولین فرصت منتهی تا یک ماه (مگر در موارد غیرعادی) مراتب از طرف استفاده‌کننده یا بیمه‌گذار به اطلاع بیمه‌گر برسد بعلاوه مدارک ذیل را برای رسیدگی در اختیار بیمه‌گر قرار دهند:

گواهی رسمی فوت
گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری و شروع و سیر آن ذکرشده باشد و درصورتی‌که معالجه به عمل نیامده باشد مدارک مثبتِ حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که فوت در آن اتفاق افتاده باشد تهیه و ارائه گردد.
گواهی انحصار وراثت درصورتی‌که استفاده‌کنندگان در بیمه‌نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشند.
بیمه‌گر حق دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه یا خود تهیه کند.

درصورتی‌که اشتباهی در تاریخ تولد بیمه‌شده در موقع انعقاد قرارداد بیمه رخ‌داده باشد حق بیمه‌های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه کسر خواهد شد.
بیمه‌گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آن‌ها حداکثر ظرف یک ماه تعهدات خود را انجام خواهد داد.

ماده 12-مفقود شدن بیمه‌نامه یا قبوض رسید حق بیمه:

در صورت مفقود شدن بیمه‌نامه یا قبوض رسید حق بیمه، بیمه‌گذار باید هرچه زودتر مراتب را کتباً به بیمه‌گر اطلاع دهد تا بیمه‌گر پس از اطمینان یافتن از فقدان آن‌ها المثنای آن‌ها را صادر کرده و در اختیار بیمه‌گذار بگذارد.

ماده 13-نشانی قانونی محل اقامت بیمه‌گذار در ایران

13-1- نشانی بیمه‌گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضاء کرده است نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بیمه‌گر به همان نشانی ارسال خواهد شد.
13-2-درصورتی‌که بیمه‌گذار محل اقامت خود را تغییر دهد موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتباً به اطلاع بیمه‌گر برساند.

13-3-هرگاه بیمه‌گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه‌گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمرنماینده او باشد و بیمه‌گر نامه‌های مربوط را به‌عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

13-4-درصورت عدم توجه بیمه‌گذار به رعایت این مقررات، مکاتبات بیمه‌گر به آخرین نشانی بیمه‌گذار در ایران که به بیمه‌گر اطلاع داده‌شده معتبر تلقی خواهد شد.

13-5-بیمه‌گذار و نماینده او در ایران باید در کلیه مکاتبات خود به‌عنوان شرکت بیمه پاسارگاد در تهران یا شعب آن در شهرستان‌ها شماره بیمه‌نامه عمر خود را که درباره آن مکاتبه کرده‌اند در نامه خود قید کنند.

ماده 14-دادگاه‌های صالحه

این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه و مقررات مربوط به آن تنظیم‌شده است و در مورد تمام دعاوی که علیه بیمه‌گر راجع به بیمه‌نامه یا راجع به اجرا آن ممکن است اقامه شود صریحاً تعهد و موافقت می‌شود که به محاکم صالحه ایران ارجاع خواهد گردید.

ماده 15-مدت مرور زمان

مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از بیمه‌نامه دو سال از تاریخ حادثه منشأ دعوی است.

جهت دریافت مشاوره حرفه ای و کاملأ رایگان بیمه عمر اینجا را لمس کنید

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید